Privacy verklaring

Lijfstijlcoaching hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Lijfstijlcoaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.

 

Verwerking van uw persoonsgegevens beperken we tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. We delen persoonsgegevens niet met andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. We zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, we zullen u er indien nodig  op wijzen en deze respecteren.

 

Als Lijfstijlcoaching zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Lijfstijlcoaching ontvangt persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld uw naam en mail gegevens die u aan ons verstrekt via het contactformulier op de website. Of gegevens die u ons verstrekt via de mail en of telefonisch doorgeeft.

 

Persoonsgegevens van deelnemers / cliënten

Persoonsgegevens van deelnemers / cliënten worden door Lijfstijlcoaching verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): administratieve doeleinden; communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht en het declareren bij de zorgverzekeraar.  Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lijfstijlcoaching de volgende persoonsgegevens van u vragen:

·        Naam

·        Adres

·        Telefoonnummer;

·        E-mailadres

·        Geboortedatum

·        Zorgverzekeraar en verzekering nummer

·        Aantal jaren gerookt

·        Aantal sigaretten gerookt

·        BSN-nummer

·        Aan roken gerelateerde aandoeningen

 

Uw persoonsgegevens worden door Lijfstijlcoaching opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


 

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Lijfstijlcoaching verwerkt voor de volgende doeleinden:

-          Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst

-          Het voeren van de administratie alsmede andere beheersactiviteiten

-          Het declareren bij zorgverzekeraars

-          Het berekenen, vastleggen, innen van verschuldigde bedragen

-          Het doen van kwaliteitsonderzoek

-          Het met u in contact kunnen treden

-          Het doen van een klanttevredenheid onderzoek

-          Het verbeteren van de kwaliteit van Lijfstijlcoaching

-          Het kunnen verzenden van afspraken, herinneringen en toesturen van informatie

-          Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie, financiele afhandeling en de bewaarplicht

-          Het behandelen van klachten, geschillen en het doen uitvoeren van accountantscontrole

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Lijfstijlcoaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-Alle personen die namens Lijfstijlcoaching van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


 

Beveiliging

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn bij ons. Bij de verwerkingen van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om u privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

 

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Gegevens en informatie die zijn vastgelegd op laptop, zijn als document beveiligd met een wachtwoord.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Lijfstijlcoaching

Heuvelstraat 3D

5087 AA Diessen

 

info@lijfstijlcoaching.nl

 

Ingeschreven bij KvK 17260328